☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Zaświadczenia o adresie nieruchomości (RGiGN-2)

 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU (WYBUDOWANEGO/W TRAKCIE BUDOWY/PROGNOZOWANEGO DO WYBUDOWANIA)

Podstawa prawna: art. 47a ust. 1 pkt. 1, ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku zawierający:

  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres (dodatkowo telefon, e-mail),
  2. informację o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (ulica, obręb, numer działki ewidencyjnej, a w przypadku budynku istniejącego – identyfikator budynku),
  3. określenie statusu budynku (budynek istniejący/w trakcie budowy/prognozowany do wybudowania),

2.      Załączniki:

  1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków,
  2. kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna,
  3. jeżeli wniosek dotyczy budynku wybudowanego/ istniejącego kopia zawiadomienia z PINB  o przyjęcia budynku do użytkowania  lub ostateczna  decyzja pozwolenia na użytkowanie,
  4. jeżeli wniosek dotyczy budynku będącego w trakcie budowy – oświadczenie o rozpoczęciu budowy oraz kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki)
  5. jeżeli wniosek dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania, oświadczenie o rodzaju planowanej inwestycji wraz z odbitka z mapy zasadniczej ze wskazaniem miejsca realizacji programowanej inwestycji

Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania danego podmiotu prawnego.

II. OPŁATY
Opłata skarbowa:

·                     od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku - nie pobiera się,

·                     za wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru     porządkowego – 17,00 zł,

·                     za wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego – 5,00 zł za każdą stronę formatu A4 (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II pkt. 4).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: WBS Warszawa Oddział Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008 (dowody wpłat/przelewów należy załączyć do wniosku)

 

 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Urząd Gminy Stare Babice 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

pok. 32, tel. (22) 722 91 39

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

·         W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

 

Wytworzył:
Grażyna Siemiątkowska
Udostępnił:
Wiesława Wojtachnio
(2003-06-24 12:12:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Tuzimska
(2017-01-03 10:33:42)
 
 
ilość odwiedzin: 8360914

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X