WÓJT GMINY STARE BABICE
 
działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
OGŁASZA
 II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
                   NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANYCH
                                                                                                                                                      

 
1.      działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha
położona w miejscowości Latchorzew,
cena wywoławcza - 620 000,00 PLN netto
 
2.      działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha
położona w miejscowości Lipków,
         cena wywoławcza - 590 000,00 PLN netto

   
Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT (23%).
 
Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone do zbycia położone są na terenach budownictwa mieszkaniowe jednorodzinnego.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 29 września 2010r.    zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu  3 lutego 2011 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 31.01.2011
na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.
 
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.
 
Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice, pok. 33, tel. (22)722-91-39.

Wytworzył:
Iwona Grzywińska
Udostępnił:
Anna Nowak
(2010-12-03 14:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowak
(2010-12-03 14:27:46)