WÓJT GMINY STARE BABICE
 
działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
                   NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANYCH
 

 
1.      działka nr ew. 28/15 o pow. 0,1457 ha
położoną w miejscowości Latchorzew,
cena wywoławcza - 700 000,00 PLN netto
 
2.      działka nr ew. 26/3 o pow. 0,1875 ha
położoną w miejscowości Lipków,
         cena wywoławcza - 710 000,00 PLN netto

   
Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT (22%).
 
Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej
 
Przetarg odbędzie się dnia  29 września 2010 r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone  do zbycia położone są na terenach budownictwa mieszkaniowe jednorodzinnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóźniej do dnia
25.09.2010 r. na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000
1124 3030 0009.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który
wygrał przetarg.
Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice ,pok. nr 33,   tel. (22)
722-91-39.
 

Wytworzył:
Mariola Grzywińska
Udostępnił:
Kinga Charchuła
(2010-07-23 08:59:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Charchuła
(2010-07-23 09:00:04)