OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Wójt Gminy Stare Babice
na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 )
ogłasza
że w dniu 3 września 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32 ( I piętro ) o godz. 1000 zostaną przeprowadzone
rokowania
na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Blizne Jasińskiego, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 211/7, o powierzchni 0,2036ha , opisana w   KW WAP1/00052432/3. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod   zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami i umowami. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 898.000,00zł, plus podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 22%.
Dwa przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone: pierwszy – w dniu 25 listopada 2009 roku, drugi – w dniu 9 kwietnia 2010  roku, zakończyły się wynikiem negatywnym.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych "Rokowania Blizne Jasińskiego – działka nr 211/7" można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, pokój nr 18, w terminie do dnia 31sierpnia 2010 roku do godz. 1530. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy, pokój nr 32.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia zgłoszenia,
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w kwocie 44.900,00 zł.
Zaliczka powinna być wpłacona w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Gminy : 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009 do dnia 31 sierpnia 2010 roku do godz. 1500.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
w podanym terminie Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Informacja telefoniczna - pod numerem 22 – 722-91-39.

Wytworzył:
Mariola Grzywińska
Udostępnił:
Kinga Charchuła
(2010-07-09 11:31:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Charchuła
(2010-07-09 11:31:35)