edycja elementu menu 15/15 - Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę ul. Kosmowskiej - Etap I (przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia drogowego)

Stare Babice, dnia 27 sierpnia 2015 r.

 

Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa ul. Kosmowskiej – Etap I (przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia drogowego)” 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA

I WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Gmina Stare Babice, działając w trybie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o dokonaniu następujących czynności w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert Zamawiający dokonał oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium cena ofertowa brutto i termin wykonania zadania 1 (określonego w pkt. 4.2.1 SIWZ) oraz zadania 3 (określonego w pkt. 4.2.3.a i 4.2.3.b SIWZ).

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 tj. oferta złożona przez Wykonawcę DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 21/47, której cena ofertowa brutto wynosi 4 398 480 zł, termin wykonania zadania 1 (określonego w pkt. 4.2.1 SIWZ) oraz zadania 3 (określonego w pkt. 4.2.3.a i 4.2.3.b SIWZ) – do 26 października 2015 r. Oferta uzyskała największą ilość punktów – 98.

  1. Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją przyznaną ofertom.

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

  1. Oferta nr 1 – oferta złożona przez Wykonawcę DELTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 21/47, której cena ofertowa brutto wynosi 4 398 480 zł, termin wykonania zadania 1 (określonego w pkt. 4.2.1 SIWZ) oraz zadania 3 (określonego w pkt. 4.2.3.a i 4.2.3.b SIWZ) – do 26 października 2015 r.

Oferta uzyskała 98 pkt., tj. w kryterium „cena ofertowa brutto” – 92 pkt., w kryterium „termin wykonania zadania 1 oraz zadania 3” – 6 pkt.

  1. Oferta nr 2 – oferta złożona Wykonawcę P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Szomańskiego 8, której cena ofertowa brutto wynosi 4 305 000 zł, termin wykonania zadania 1 (określonego w pkt. 4.2.1 SIWZ) oraz zadania 3 (określonego w pkt. 4.2.3.a i 4.2.3.b SIWZ) – do 16 listopada 2015 r.

Oferta uzyskała 94 pkt., tj. w kryterium „cena ofertowa brutto” – 94 pkt., w kryterium „termin wykonania zadania 1 oraz zadania 3” – 0 pkt.

  1. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w niniejszym postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

  1. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

  1. Informacja o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 pzp. może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp.

Wójt Gminy Stare Babice

(-) Krzysztof Turek


Wytworzył:
Iwona Mika
(2015-08-27)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2015-08-27 14:01:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2015-08-27 14:01:38)