03/11 - Ogłoszenie o drugim naborze na stanowisko urzędnicze d.s. drogownictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej

 

Wójt Gminy Stare Babice
ogłasza drugi  nabór na stanowisko urzędnicze  d.s. drogownictwa
w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stare Babice
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • prowadzenie spraw z zakresu modernizacji, remontów i eksploatacji dróg, chodników i parkingów  oraz ich oznakowania prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg o kategorii dróg gminnych,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym przygotowanie i wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogi gminnej i lokalnej, opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu,
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych (prowadzenie książki obiektu budowlanego i metryki dla wszystkich dróg - ulic
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości, odśnieżaniem dróg i usuwaniem gołoledzi na drogach,  
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu drogownictwa.
Wymagania konieczne
 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba posiadająca nieposzlakowaną opinię,
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • posiadanie prawa jazdy kat. B i własnego samochodu osobowego.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum jeden rok
 • biegła znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o administracji samorządowej, o drogach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane,  ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, o finansach publicznych,  
 • cechy osobowości: zdolności organizacyjne, samodzielność myślenia i działania, umiejętności  opracowywania raportów, analiz i sprawozdań,  wysoka kultura osobista, umiejętności analityczne,  dobra organizacja pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, rzetelność, systematyczność i staranność,
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (Curriculum Vitae)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności
Uwaga:
Wymagane dokumenty aplikacyjne szczegółowe CV (z uwzględnieniem dodatkowego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu dokumentów w terminie do 22 marca  2011 r.
do Urzędu Gminy Stare Babice Sekretariatu (pok 18) lub
przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Kancelarii lub Sekretariatu Urzędu) na adres:
Urząd Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32.
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko d.s. drogownictwa”
 
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.babice-stare.waw.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
                                                                                                                                            
 
Stare Babice, dn. 09.03.2011 r.                                                                        
 
          Wójt
(-) Krzysztof Turek
 

Wytworzył:
Wiesława Wojtachnio
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2011-03-10 12:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2011-03-10 12:31:47)