☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

4/2019 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice\\\\\\\\

Stare Babice, 28 maja 2019 r.

RPP.6721.17.2019

 

OGŁOSZENIE

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza”

 

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2081) oraz Uchwały Nr XVII/162/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska -Sienkiewicza”.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska-Sienkiewicza” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

w dniach od  8 lipca do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, pokój nr 3,
w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.stare-babice.pl w zakładce
„Dla Inwestora” następnie zakładce „Plany miejscowe w przygotowaniu”.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice o godzinie 1700.

 

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) osoby  prawne i fizyczne mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.

 

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy w Starych Babicach, ul. Rynek 32,  05-082 Stare Babice z podaniem nazwiska, imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu  przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w terminie nieprzekraczalnym
do dnia 16 sierpnia 2019 r.

 

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stare Babice.

 

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
nie jest prowadzone.

 

 

 

(-) z up. Wójta

 

mgr Tomasz Szuba

Zastępca Wójta


Projekt tekstu planu

Projekt rysunku planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

W dniu 15 lipca 2019r. odbyła się dyskusja publiczna w sprawie przyjętych rozwiązań planistycznych w projekcie planu miejscowego „Koczarska-Sienkiewicza”, na którą przyszło ok. 30 osób.

W dyskusji poruszono szereg tematów o różnym charakterze, które interesowały przybyłych.

Wszystkie poruszone problemy związane z głównym tematem zostaną przekazane projektantowi planu.

Jednocześnie przypominamy, że uwagi do wyłożonego planu można składać do dnia 16 sierpnia 2019r.

Protokół z debaty dostępny jest do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego, pok. 3.

 

 

 

 

Wytworzył:
Monika Sotomska
Udostępnił:
Marta Meserszmit
(2019-05-28 15:09:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2019-07-19 14:22:16)
 
 
ilość odwiedzin: 8366232

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X